Bemiddeling gaat uit van een volledig andere context. Hier is sprake van een geschil tussen partijen. Dit kunnen private partijen zijn of een private partij en een overheid.
Bemiddeling geldt als een alternatieve manier om tot een oplossing van geschillen te komen. Een bemiddelaar is een onafhankelijke deskundige die partijen hierbij helpt.

Bemiddeling is een proces dat aan personen in conflict toelaat om, als zij er vrijwillig
mee instemmen, actief en in alle vertrouwelijkheid deel te nemen aan het oplossen
van moeilijkheden die voortvloeien uit een geschil, met de hulp van een neutrale derde en gegrond op een bepaalde methodologie. Bemiddeling heeft tot doel de communicatie te vergemakkelijken en partijen te helpen zelf te komen tot een akkoord.

Bemiddeling wil geschillenbehandeling dejuridiseren, partijen opnieuw eigenaar maken van hun conflict en hen op een constructieve manier tot langdurige oplossingen brengen. Dit is belangrijk wanneer een lange termijn relatie tussen partijen blijft bestaan. Bijkomend kan worden gesteld dat de kosten voor conflictbehandeling via gerechtelijke procedures vaak vele malen hoger liggen dan bij bemiddeling.

De Federale Bemiddelingscommissie van haar kant stelt: “het woord ‘bemiddeling’ dekt heel wat verschillende ladingen; het begrip wordt net zo vaak fout gedefinieerd als gebruikt. Bij wijze van voorbeeld: ombudsmannen bij overheidsbedrijven, de federale ombudsman, bemiddelaars in strafrechtelijke zaken, schuldenbemiddelaars, … regelen geschillen op een heel andere manier dan diegene die wordt bepaald in het Gerechtelijk Wetboek. De bemiddeling waar wij het over hebben is een vrijwillig en vertrouwelijk proces voor het beheer van conflicten waarbij de partijen een beroep doen op een onafhankelijke en onpartijdige derde, de bemiddelaar. Zijn taak bestaat eruit de partijen te helpen om zelf, met volledige kennis van zaken, tot een billijke overeenstemming te komen die de behoeften van alle interveniërende partijen respecteert.”… “Bemiddeling, wanneer die in de betekenis van de wet van 21 februari 2005 door beroepsmensen wordt uitgevoerd, verzekert de juridische veiligheid van de engagementen die eraan verbonden zijn.”

In Nederland wordt bemiddeling of “mediation” door Stichting MRO gedefineerd als een vorm van conflictbemiddeling waarbij een onafhankelijke en professionele derde wordt ingezet om partijen te helpen een conflict op een voor beide partijen bevredigende manier op te lossen. De mediationgesprekken verlopen volgens van tevoren afgesproken regels. Wanneer de gesprekken tot een oplossing leiden, worden de gemaakte afspraken vastgelegd in een bindende overeenkomst.

De VVBBCI werkt in dit verband samen met het Center for Mediation & Dispute Resolution, dat deel uit maakt van het Sustainability College Bruges (SCB). Het Center for Mediation & Dispute Resolution promoot bemiddeling en alternatieve technieken voor conflictoplossing (ADR)met betrekking aangelegenheden inzake leefmilieu, energie, klimaatverandering en veiligheid&gezondheid