Een project-(bege)leider wordt in de managementomgeving vaak gedefinieerd als een interne of externe deskundige die in een rol van expert, partner of begeleider omvangrijke en ingewikkelde processen kan begeleiden of daarover kan adviseren en daarvoor over de nodige competenties (kennis, vaardigheden, ingesteldheid en ervaringen) beschikt. Hij zal aan de hand van een aantal resultaatgerichte technieken een project begeleiden. Hij zal dus inhoudelijk betrokken zijn, oplossingen aanreiken en actief meewerken aan de vormgeving en evolutie van het project. Vaak is hij ook verantwoordelijk voor de goede afloop van het project.

Een proces-begeleider neemt inhoudelijk meer afstand en houdt zich bezig met het faciliteren van de projectgroep. Hij zorgt ervoor dat deeltaken correct en volgens de vooropgestelde timings worden doorlopen. Hij speelt voornamelijk de rol van kwaliteitsbewaker.

Vaak is een mengvorm van project- en procesbegeleiding aan de orde waarbij één persoon beide rollen op zich neemt. Mengvormen worden frequent toegepast en algemeen aangeduid als “ begeleiding”. Zo ook bij complexe investeringen. Voor zeer complexe investeringsprojecten kan het echter aangewezen zijn om meer expliciet het onderscheid te maken en een projectleider/ingenieur in zijn resultaatgerichte technische functie te laten bijstaan door een procesbegeleider die het samenwerken van de veelheid van belanghebbenden faciliteert en als manager van het proces de timing en de onderlinge relaties van de verschillende partners beheert.

De VVBBCI ondersteunt in dit kader de werking van de BROWNFIELD FOUNDATION.

De BROWNFIELD FOUNDATION is een forum waarbinnen alle partijen betrokken bij de herontwikkeling van sites met complexe randvoorwaarden, overleg kunnen voeren over regelgeving, processen, technieken en best practices om aldus bij te dragen tot een accurate besluitvorming en socio-economisch rendabele realisaties.