Op 22 oktober 2010 zag de “Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling inzake Complexe Investeringsprojecten” (VVBBCI) het licht in het Errerahuis, zetel van de Vlaamse Regering.
Ondertussen werden tal van bijeenkomsten georganiseerd waarbij ervaringen rond complexe investeringen werden uitgewisseld en wegen naar de toekomst werden uitgestippeld. Verschillende initiatieven worden georganiseerd die begeleiding bij complexe investeringsprojecten promoten binnen de overheid en daarbuiten.

Met de “Vlaamse Vereniging voor Begeleiding en Bemiddeling inzake Complexe Investeringsprojecten”, willen de initiatiefnemers het instrument van begeleiding en bemiddeling op de voorgrond plaatsen : projecten waarin diverse beleidsdomeinen samenkomen, verschillende publieke en private actoren betrokken zijn, heel wat financiële middelen geïnvesteerd worden, nood is aan rechtszekerheid en respect van deadlines, enz, zijn gebaat met een op maat gesneden begeleiding en/of bemiddeling door onafhankelijke derden.

De VVBBCI ziet begeleiding en bemiddeling als een niet-regelgevend instrument om – zonder het bestaande juridisch en administratief kader nogmaals uit te breiden – enerzijds fora te creëren waarbinnen actoren de neuzen in één richting kunnen zetten en om anderzijds expertise te kunnen opbouwen teneinde regelgeving te vereenvoudigen.

De vereniging stelt zich verder tot doel ” initiatiefnemers van investeringsprojecten, en alle daarbij betrokken partijen, te informeren over regelgeving, processen, technieken, best practices, die kunnen bijdragen tot een snellere en betere besluitvorming en realisatie van hun project. Infosessies, permanente vorming, bezoeken, enz, zullen daartoe door de Vereniging met een zekere regelmaat georganiseerd worden. Tevens beoogt de Vereniging een kwaliteitskader (deskundigheid, ervaring, erkenning, modellen) uit te tekenen voor de begeleiding en bemiddeling die noodzakelijk is inzake dergelijke projecten.”

Met het oog op de realisatie van voormeld doel wil de VVBBCI :
– informatie verlenen aan publieke en private partijen bij complexe investeringen over de mogelijkheden van begeleiding en bemiddeling;
– bijdragen tot de opleiding en permanente vorming van begeleiders en bemiddelaars bij complexe investeringen;
– het gebruik van begeleiding en bemiddeling bij complexe investeringen aanmoedigen door de opmaak van beleidsvoorstellen, eerstelijnsadvies, best practices en publicaties;
– de uitbouw van netwerken inzake begeleiding en bemiddeling bij complexe investeringen stimuleren en ter beschikking stellen van publieke en private partijen die dergelijke initiatieven nemen;
– de kwaliteit van begeleiding en bemiddeling bij complexe investeringen veilig stellen door het organiseren van (permanente) vorming, het houden van congressen, ronde tafelgesprekken en het ondersteunen van wetenschappelijke studies;
– fungeren als ontmoetingsplaats voor begeleiders, bemiddelaars, publieke en private partijen, betrokken bij complexe investeringen;
– publiek en private partijen bij complexe investeringen adviseren over geschikte begeleiders en bemiddelaars;
– samenwerkingsverbanden aangaan met gelijkaardige organisaties in binnen- en buitenland, in het bijzonder binnen de EU.