De besluitvorming en realisatie van complexe investeringsprojecten is in Vlaanderen problematisch geworden. Denken we maar aan de constructie van wegen en bruggen, de sanering en herontwikkeling van verontreinigde sites, de inplanting van mestverwerkingsinstallaties, de aanleg van windmolenparken, de bouw van voetbalstadions, de installatie van zonne-energie-infrastructuur, enz. Heel wat van dergelijke geplande projecten worden niet gerealiseerd of slechts met heel wat vertraging. De oorzaken hiervan zijn bekend, zoals complexe regelgeving inzake ruimtelijke ordening, leefmilieu, onroerend goed, fiscaliteit, veelvuldige inspraakmomenten, lange procedures, een verhoogde NIMBY-gevoeligheid en een juridisch actievere publieke opinie.

De Commissie Berx en de Commissie Sauwens heeft reeds in 2010 in het Vlaamse Parlement voorstellen tot hervorming geformuleerd en de Vlaamse Regering heeft ondertussen een aantal maatregelen genomen. Deze problematiek inzake complexe investeringsprojecten is echter geen exclusief Vlaamse aangelegenheid. Ook in de ons omringende landen ervaart men dezelfde problemen en poogt de overheid ook een grotere rechtszekerheid voor dergelijke projecten te garanderen.

In de veelheid van voorgestelde oplossingen en remedies komt komt echter de kracht van begeleiding en bemiddeling door onafhankelijke derden niet naar voor. Nochtans is dit de meest afdoende werkwijze om bij te dragen tot het creƫren van draagvlak voor een project.